Общи условия за ползване на интернет сайта Homely.bg

С използване на интернет сайта Homely.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този уебсайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на уебсайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване за целите на уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация.
Обвързването от Oбщите и специални условия е приложимо както към текущата конфигурация на уебсайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставитевашето съгласие за обвързване от Общите или специалните условия на уебсайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Ако имате въпроси и/или коментари във връзка с уебсайта Homely.bg, можете да се свържете с нас чрез страницата За контакти.

I. Общи положения

1).Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД (ЕИК 177361480), със седалище и адрес на управление: Гр.Хасково ул."Отец Паисий" No25-27; ет.2 офис 3,4, e-mail: info@homely.bg, на собствения си интернет сайт Homely.bg, за осъществяване на виртуални услуги и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайтаHomely.bg (Потребителите), собственост на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД.

2).Страни по настоящия договор са "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД (ЕИК 177361480), от една страна, и всеки Потребител, заредил интернет сайта Homely.bg.

3).Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и че всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът Homely.bg е зареден в браузъра, представлява изричноелектронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и елетронния подпис, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване.

4).Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или бутон в сайта Homely.bg.

5).Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на уебсайта, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя.

6).С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни - както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта Homely.bg, така и по повод на дейността на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД.

7).Услугите на сайта са предназначени за лица, навършили 18 години. Ако Потребителят е непълнолетно лице, той няма право да използва услугите без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Използването на сайта без такова разрешение е в разрез с настоящите Общи условия и представлява скриване на важна информация и подвеждане на Администратора. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на Потребителя.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следнитетермини:

Администратор (на сайта)- "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД (ЕИК 177361480), със седалище и адрес на управление на дейността.Хасково ул."Отец Паисий" No25-27; ет.2 офис 3,4, e-mail: info@homely.bg;

Интернет сайтът (или сайтът) е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес https://homely.bg/;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (посетител на сайта, потенциален купувач или др.), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за негоначин;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;

Браузър - софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират катопрестъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Информационна система / Системае всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Ваучер или разписка с промо код – официално наименование Homely ваучер - виртуален документ с уникален номер и секретен код, издаван на потребителя - купувач от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, като администратор на сайта Homely.bg, действащ по пълномощие от търговецаили представител на фирма, в потвърждение на това, че при условията на чл.48 от Закона за защита на потребителите, потребителят-купувач е сключил с конкретен търговец или представител на фирма, чрез информационната платформа Homely.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за отстъпка от цената на стока/услуга, по обявени от търговеца цени, както и че е извършил плащане за услуга, направено в полза на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД според условията на сключения между тях договор, чрез превеждането му по сметка на администратора на сайта Homely.bg.

Специални условия - общи условия в отделен Потребител (напр. Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и др.);

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, използвани съгласноПолитиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра/устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Сайта и предоставяне на максимално добри услуги.

Използвани съкращения:
- ГПК - Граждански процесуален кодекс;
- ЗЕТ - Закон за електронната търговия;
- ЗЗД - Закон за задълженията и договорите;
- ЗЗК - Закон за защита на конкуренцията;
- ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни;
- ЗЗП - Закон за защита на потребителите;
- ЗТ - Закон за туризма;
- ТЗ - Търговски закон.

ІІІ. Предмет на договора

1)."ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД предоставя за ползване на Потребителите платформа за онлайн проектантски услуги чрез интернет сайта си Homely.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл.45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2).Договорът за продажби от разстояние, чрез който Потребителят закупува услуги, използвайки платформата, предоставена от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договора за покупко-продажба Потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договораза покупко-продажба от разстояние, предвиждащ плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3)."ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД поддържа интернет сайта Homely.bg и предоставя проектантски услуги чрез страницата, като не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на търговци, участващи в програмата за предоставяне на намалени стоки/услуги, промотирани през интернет сайта, собственост на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД , или трети лица, подизпълнители в сайта Homely.bg;
- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от Потребителя чрез Homely ваучер илиразписка с промо код предоставен от сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайтове на търговци(участващи в програмата за Homely ваучер, се окажат грешни или подвеждащи;
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от свързани търговци, промотиращии/или използващи услугите на интернет сайта, собственост на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД;
- За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
- За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД>);
- Ако Потребителят забрави устройството си с отворен баузър на страницата с попълнени негови лични данни или по какъвто и да било друг начин разреши и/илидопусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
- За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта Homely.bg и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Homely.bg, независещи от екипа на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД.

4).Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД. "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право назапазена марка или други права на интелектуална собственост.

5).Потребителят се задължавапри ползване на предоставения му достъп до електронната платформа:
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
- да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- да уведомява незабавно "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационниресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на личните си и банкови данни;
- да не зарежда, да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица ида не предоставя на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които:
- противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.

6).Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД.

7).Потребителят декларира, че потвърждавайки настоящите Общи условия и техните раздели (приложения), се обвързва със задължението да ги изпълнява както в отношенията си с Администратора на сайта, така и в отношенията си с останалите Потребители, възникнали в резултат на използването на сайта.

8).За неуредени случаи в договорните отношения, възникнали между Потребители при сключване на договор между тях чрез използването на сайта, както и при противоречие между клаузите на договор, сключен между Потребители чрез използването на сайта, и клаузите на тези Общи условия и приложенията им, се прилагат клаузите на Общите условия и приложенията им, освен ако изрично не е посочено друго.

9)."ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД запазва правото си да прекрати едностранно настоящия договор, както и по своя преценка да забрани по-нататъшно използванена уебсайта от него, без да носи отговорност за каквито и да било претърпени вреди или пропуснати ползи вследствие на това, в следните случаи:
- при нарушение на някое от правилата, включени в настоящите Общи условия и приложенията към тях, от страна на Потребителя;
- при съмнения за некоректни действия от страна на Потребителя спрямо "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД или други Потребители;
- при съмнения за нарушаване на разпоредби на действащото законодателство;- в случай на предоставяне на неверни или подвеждащи данни от страна на потребителя;
- в други ситуации, по преценка на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД.

10).В случаи, когато Потребител качва в платформата на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД снимки, видеа и друго съдържание, той го прави на своя отговорност, като едлъжен сам да уреди авторските права на съответните материали, както и съгласието на евентуално заснетите лица. От наша страна препоръчваме да не се качват снимки и видео материали, съдържащи изображения на физически лица.

ІV. Защита на лични данни

1)."ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод използването на сайта от потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2)."ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за лични данни.

3).С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, съгласно Политиката за лични данни, неизменна част от Общите условия.

4).С регистрацията си в Homely.bg Потребителят дава съгласието си личните му данни да се използват за целите на бъдещо сключване на договор. Потребителят следва да има предвид, че при вече извършена покупка чрез сключен договор от разстояние, Потребителят няма да може да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни, обработвани за целите на договора, и да бъде напълно „забравен“ (цялата информация да бъде изтрита).

5).Потребителят-купувач се съгласява, че при сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответния търговец, за целите на осъществяването на съответните възникнали правни отношения. Такива лични данни са: Имена, в определени случаи - Телефонен номер и E-mail адрес.

V. Разясняване на техническите стъпки на Потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта Homely.bg

1).Зареждайки сайта Homely.bg, Потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана услуга. На видно място на заглавната страница Потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за търговци, участващи в програмата с Homely ваучери в момента, наред сОбщите условия за ползване на сайта.

2).Правейки активно действие, Потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта и безусловно ги приема.

3).В случай че Потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който Потребителят ще попълни информация за коректно изпълнение на услуга от страна на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД и ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, с плащане по сметка на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД. Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен с извършване на плащането. За платената сума "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД издава на Потребителя виртуална разписка ("Homely ваучер с промо код"), потвърждаваща извършено плащане за закупуването на услуга, предлагана на сайта Hоmely.bg.

4).Заплащане на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Потребителя, че е съгласен да заплати услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, както и Общите условия за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента

5).След сключване на договора, Потребителят получава на посочената от него електронна поща, съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните условия. В случай че Потребител-купувач получи "Homely ваучер" и не се възползваот него при условията и срока за предявяване, указани в сайта, Потребителят-купувач няма право да иска връщане на заплатената от него цена, която остава за извършената проектантска услуга от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД. След изтичанена срока за предявяване на “Homely ваучера" отговорността на продавача за неизпълнение отпада. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши покупка на стока/услуга с намаление(определено във ваучера) в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.

VІ. Конфиденциалност на комуникацията

1).С цел подобряване качеството на предлаганите услуги и оптимизиране защитата на правата на субектите по всяко едно правоотношение, възникнало вследствие ползването на сайта Homely.bg, всеки Потребител, обвързан от Общите и специалните условия за ползване на сайта Homely.bg, предоставя съгласието си "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, в качеството си на собственик на сайта Homely.bg, по негово усмотрение да записва телефонните разговори на Потребителите на сайта Homely.bg в комуникацията им помежду им, по повод възникване, изменение или прекратяване на породено вследствие ползването на сайта правоотношение. За тази цел Homely.bg има право, а Потребителите се съгласяват, да бъде осигурен комуникационен канал, през който да преминава кореспонденцията между отделните Потребители. Комуникационният канал се реализира посредством електронна поща от системата на Homely.bg.

2).Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат ползвани от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция за статута на възникнали вследствие ползването на сайта Homely.bg правоотношения.

VIІ. Авторски права

1).Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни, получена от потребителите информация и други ресурси, разположени на уебсайта Homely.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

2).Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на банерите на публикуваните търговци са предоставени за ползване на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД. Търговецът декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на уебсайта или предоставянето му на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД за разполагане на сайте не нарушава правата на трети лица.

3).Всички елементи на съдържанието на Уебсайта Homely.bg, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост посмисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговскитемарки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД или са предоставени за ползване на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД.

4).Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД без изрично предварително писмено разрешение на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост.

5).Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от уебсайта Homely.bg без изрично предварителнописмено разрешение на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД.

6).Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта Homely.bg(включително наличните бази данни, търговските марки, промишлени дизайни и други), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, Закон за марките и географиските означения, Закон за промишления дизайн принадлежат на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД или са предоставени за ползване на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

7).Възможността за ползване на услугите, предоставяни от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, приусловие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от уебсайта Homely.bg.

8).При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, нарушителят дължи на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД неустойка в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

9).Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайта "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД и на неговите функционалности да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права; да уведомява незабавно "ХОУМЛИБЪЛГАРИЯ" ДЗЗД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не сенамесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта Homely.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

10).С потвърждаването на тези Общи условия, Потребителят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за софтуерните услуги, предлагани от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД. Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услугаили продукт чрез използване на достъп до системата или фирмена информация, свързана с права на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД. Потребителят се задължава да не използва по какъвто и да е начин, премахва, закрива, или променя авторскоправни правомощия на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, търговски марки, промишлени дизайни или други права на интелектуална собственост, включени или отнасящи се до който и да е от продуктите или услугите, предлагани от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД.

11)."ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство или на настоящите Общи условия или на правата или законните интереси на трети лица или на допустимите морални норми, да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителя, по преценка на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, нарушава разпоредби на действащото българскозаконодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

12).При получаване на уведомления от Потребители и трети лица, че публикувано съдържание на Homely.bg нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД,"ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо съдържание на интернет страницата, "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

13).В случай че Потребители или трети лица считат, че техни права на интелектуална собственост са нарушени и желаят да отправят сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано със съдържание, разположено на платформата Homely.bg, те следва да изпратят уведомление на следния адрес: info@homely.bg.Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:
а) Подпис (вкл. усъвършенстван или универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) Конкретно посочване на съдържанието, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на съдържанието от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД;
г) Информация, достатъчна за "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на съдържанието по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата;
"ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

VIII. Ограничения

1).Приемайки Общите условия, всеки Потребител следва да е наясно, че няма право на отказ от договор, сключен от разстояние, по отношение на договорите:
- за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя ипотвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД;
- за доставка на услуги, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
- при които потребителят изрично е поискал от "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД да го посети в дома му с цел извършване на дейности за заснемане, ремонт или поддръжка;
- за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

IX. Допълнителни условия

1).Настоящите Общи условия включват и следните документи - Приложения: -Политика за бисквитките

2).Всички активни приложения представляват неразделна част от настоящите общи условия.

3).С потвърждаването на Общите условия, Потребителят на сайта потвърждава приемането и на всяко едно от приложенията към тях. С потвърждаването на което и да е от приложенията към Общите условия Потребителят на сайта потвърждава приемането и на самите Общи условия.

4)."ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без изрично да уведомява за това Потребителя (освен ако промяната не променя съществено правната рамка)

5).С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.

6).С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.

7).Страните декларират, че в случай на недействителност на някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложенията, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8).По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9).Настоящите Общи условия и/или приложенията им могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на "ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД. Ако Потребителят продължи да използва сайта, то той изрично приема и се съгласява с направените промени.

Всички права запазени! ©"ХОУМЛИ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД (ЕИК 177361480), със седалище и адрес на управление: Гр.Хасково ул."Отец Паисий" No25-27; ет.2 офис 3,4, e-mail: info@homely.bg. Последна актуализация на документа: 28.02.2023